Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stratégia Handlová

Druhé stretnutie-zápisnica

Stretnutie pracovnej skupiny CR 19.6.2006

Zápisnica z pracovného stretnutia zameraného na tvorbu Koncepcie cestovného ruchuMiesto konania : OcÚ v Ráztočne
Dátum konania: 19.06.2006
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Doplnenie existujúcich dokumentov v časti vízia a analýza SWOT – silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození pre cestovný ruch v mikroregióne
2. Príprava vstupov pre budúce propagačné materiály pre cestovný ruch - doplnenie zoznamu s potenciálom mesta a mikroregiónu pre cestovný ruch – pamiatky, podujatia, služby, zariadenia
3. Dohoda o ďalších krokoch

Rokovanie k bodu 1.
Prítomných privítal predseda ZOHD a odovzdal slovo Ing. Bernátovej PhD., ktorá predstavila body programu. Zhrnula, čo sme doposiaľ urobili pre prípravu Koncepcie cestovného ruchu. Pripomenula, že pre rozvoj cestovného ruchu je nevyhnutná spoločná propagácia – na začiatok spoločný propagačný materiál – každý subjekt predloží, čo má a pripravené spoločné produkty CR.
Skupina doplnila SWOT analýzu:

Slabé stránky:
 Nevhodné značenie na štátnych cestách – TN – PD – Há – značenie smeru Zvolen a z opačnej strany BB – Há – PD – TN – chýba značenie Há a PD
 Chýba hnedá značka Remata pod Banskou ( upozorniť RZCRHN)
 Chýba publikácia sprievodca mestom , Handlovskou dolinou a oblasťou Remata
 Zlá dostupnosť – technická infraštruktúra
 Problém s letnou a zimnou údržbou ciest na Rematu + rozsypávanie štrku na cestu
 Informačné značenie smerom k nášmu regiónu je nedostatočné (z Trenčína, z BB ??)
 Neupravené a nevyznačené trasy k jaskyniam
 Jaskyne sú neprístupné
 Nepostačujúce parkovacie plochy a chýbajúce verejné sociálne zariadenia
 Nedostupnosť Rematy autobusovou dopravou cez tunel
 Havarijný stav tunela
 Zrušené tradičné podujatie „ Mierové slávnosti“ , „Slávnosti Handlovskej doliny“
 Aktualizácia spoločných webstránok Remata, aj ZOHD?, chýba vzájomné prepojenie
 Združenie podnikateľov v cestovnom ruchu na Remate – zníženie intenzity stretnutí
 Nevyužitý potenciál letiska v Morovne pre CR

Silné stránky:
 Salaš v Lipníku
 Pamätná izba v Karpatsko – nemeckom spolku
 Prírodný potenciál – turistické trasy – Sklené – Poniklec – Handlová
 Okruhy cyklotrás na Remate sú udržiavané
 Od 1.7.2006 otvorený relaxačný kompex na Horskom hoteli Remata

Príležitosti:
 Štrukturálne fondy EÚ 2007 – 2013 v oblasti rozvoja CR – samosprávy - možnosť čerpať zdroje na infraštruktúru

Ohrozenia:
 Nevysporiadané vlastnícke vzťahy tunela

Rokovanie k bodu 2.
Ako vstup pre spoločný propagačný materiál by mala slúžiť i dohoda o produktoch a ich cieľových skupinách – podľa toho je možné koncipovať taký propagačný materiál/propagačné materiály, ktoré budú adresne a efektívne oslovovať verejnosť s presnými a pre ňu zaujímavými a potrebnými informáciami. Ako východisko k tejto dohode Ing. Bernátová pripravila pracovný materiál Segmenty a produkty cestovného ruchu v mikroregióne Handlovská dolina, ktorý bol účastníkom rozdaný. Bude slúžiť ako podklad pre diskusiu na ďalšom stretnutí k vytvoreniu, resp. pomenovaniu spoločných produktov, cieľových skupín a z toho vyplývajúcich potrebných propagačných aktivít mikroregiónu.


Rokovanie k bodu 3.
1. Skupina cíti potrebu nazvať sa – návrh „ Spoločný výbor Handlovskej doliny“ alebo „ Rada pre rozvoj cestovného ruchu mikroregiónu Handlovskej doliny“.
2. Do budúceho zasadnutia vyvolať stretnutie zainteresovaných subjektov, ktoré majú čo povedať do opravy tunela – zodpovedný: RSDr. T. Konuš
3. zabezpečiť tlač a distribúciu dotazníkov do 1.7.2006 – zodpovedná : E. Jonasová, pomoc pri preklade do cudzích jazykov prisľúbili: p. Jánošová, p. Radovská, p. Čičmanec
4. Priniesť na ďalšie spoločné stretnutie existujúce propagačné materiály
5. Ďalšie stretnutie je naplánované na august s programom:
- informácia o výsledkoch stretnutia zainteresovaných k problematike tunela
- dohoda o názve pracovnej skupiny
- príklady spoločných produktov a zaujímavých propagačných aktivít regiónov a území v SR a v zahraničí – Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.
- vyjadrenie sa k možnosti prípravy spoločných produktov, k orientácii na konkrétne cieľové skupiny a z nich vyplývajúcej potreby spoločných propagačných aktivít v mikroregióne
- dohoda o ďalších krokoch.


Zapísala: E. Jonasová


Overila: Ing. M. Bernátová PhD.


 

upresniť

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár


201175

Úvodná stránka