Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stratégia Handlová

Zriadenie rady

Zriadenie Rady pre strategický rozvoj mesta Handlová

Zriadenie Rady pre strategický rozvoj mesta Handlová

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (PHSRM)
sa riadi zákonom NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení jeho doplnkov, ktorý ustanovuje podmienky podpory miestneho a regionálneho rozvoja .
PHSR mesta je strednodobý koncepčný programový dokument vypracovaný spravidla na obdobie 7 – 10 rokov, ktorý obsahuje tri základné časti : analytickú, strategickú a implementačnú. Za jeho vypracovanie a realizáciu je zodpovedné mesto. 
Nakoľko uvedený  dokument v meste Handlová absentuje , v 3/2005 boli zahájené aktivity, zamerané na   prípravu PHSRM na roky 2006 – 2013.
Cieľom PHSRM bude sformulovať takú predstavu o smerovaní mesta, ktorá bude vyjadrovať ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň bude v súlade s prijatými koncepciami štátu, VÚC, mikroregiónu.

Poslaním PHSRM bude zabezpečiť dlhodobejšiu kontinuitu rozvoja mesta, nielen na jedno volebné obdobie. Do tvorby by sa mali aktívne zapojiť všetci dôležití sociálni partneri mesta ( verejná správa, podnikatelia, mimovládne organizácie, verejnosť). V súvislosti s uvedeným primátor mesta menoval Radu pre strategický rozvoj mesta Handlová, ktorej členovia  sú zástupcami  verejnej správy,  podnikateľskej sféry ako i  tretieho sektora.
Rada pre strategický rozvoj mesta na svojom prvom stretnutí, konanom dňa 12.4.2005 pomenovala nasledovných päť kritických oblastí :
1. Podmienky pre vytvorenie investícií, rozvoj malého a stredného podnikania
2. Skvalitnenie podmienok života občanov a sociálna oblasť
3. Ľudské zdroje
4. Príťažlivosť mesta s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
5. Životné prostredie a urbanistika

Nakoľko pri príprave strategického plánu treba urobiť veľa analýz a následných zámerov, skúmať silné i slabé stránky každej oblasti, Rada pre strategický rozvoj pre každú oblasť vytvorila samostatnú pracovnú skupinu. Pracovné skupiny v každej oblasti pomenovali najväčšie problémy mesta, ktoré treba vyriešiť do roku 2013 a určili priority. Členovia Rady pozývajú do  pracovných skupín ďalších  zástupcov inštitúcií v meste a občanov, ktorí sa chcú vyjadriť k budúcnosti mesta Handlová.
Stanovené ciele a zámery v rámci jednotlivých kritických oblastí budú následne rozpracované do akčných plánov a úloh s časovým horizontom plnenia a ich ekonomickým vyčíslením.
Spracovaný PHSRM bude predložený na schválenie MsZ a jeho plnenie sa bude priebežne vyhodnocovať.

Aktuálne informácie o stave spracovania PHSRM budú dostupné na internetovej stránke strategia.handlova.sk ;ako i v ďalších médiách.

Kontaktná osoba pre otázky občanov k PHSR na MsÚ : Bc.Jarmila Podobová – prednostka MsÚ
Tel.č.5192536


 

upresniť

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


202305

Úvodná stránka