Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stratégia Handlová

PHSR všeobecne

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová (PHSR)
 
predstavuje podľa Zákona o podpore regionálneho rozvoja č.538/2008 (§ 5 a § 8) základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja mesta. Úlohou mesta je podľa uvedeného zákona: vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie (§ 12). Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/ mesta a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné/mestské zastupiteľstvo (§ 8, ods.7). 


Z obsahového hľadiska je PHSR rozčlenený do troch ucelených kapitol, logicky na seba nadväzujúcich:
1. analýza súčasného stavu, potenciálu a možnostiach rozvoja mesta v oblastiach, ktoré priamo či nepriamo súvisia s rozhodovaním a právomocami samosprávy,
2. SWOT analýza slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození,
3. návrh stratégie rozvoja mesta prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení

Zámerom  PHSR je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy, a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju mesta. Program bol spracovaný na základe spolupráce všetkých odborných subjektov na Mestskom úrade v Handlovej, bol preokovaný vo všetkých komisiách pri MsZ.

 

V roku 2008 Mestské zastupiteľstvo schválilo "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová na roky 2008-2013", s tým, že záverečná časť dokumentu „Stratégia rozvoja mesta“ sa bude aktualizovať v pravidelných ročných intervaloch.
 
V roku 2014 Mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie PHSR na ďalšie dva roky s aktualizovaným názvom "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová na roky 2008 - 2015". Pôvodným zámerom mesta Handlová v roku 2013 bolo spracovať nový PHRS na roky 2014-2020, kopírujúc zároveň nové Programovacie obdobie 2014-2020 a tiež vychádzajúc z relevantnej legislatívy, prípadnej z iných strategických dokumentov, ktoré sa paralelne tvoria na európskej a národnej úrovni. Z titulu odporúčania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR všetky prípravné aktivity mesta smerujúce k novému PHSR boli pozastavené a budú obnovené začiatkom roka 2015. Keďže existencia samotného PHSR je daná legislatívou a je potrebné citovať tento dokument aj v rôznych žiadostiach, ktorými sa uchádzame o externé zdroje, bolo predĺženie jeho platnosti zásadné a opodstatnené. 

 

upresniť

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


202316

Úvodná stránka