Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stratégia Handlová

Dôvodová správa k energetickej koncepcii

 Dôvodová správa
Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Handlová

 
Tepelná energetika je sieťové odvetvie miestneho, nanajvýš oblastného významu.  Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej Zákon o tepelnej energetike)  v § 31 odseku a) ukladá obciam povinnosť zabezpečiť vypracovanie koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu metodického usmernenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR).

Koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike sa po schválení Mestským zastupiteľstvom stáva súčasťou záväznej časti územno-plánovacej dokumentácie mesta. Zákon ukladá povinnosť vypracovať koncepciu do dvoch rokov od nadobudnutia jeho účinnosti, t. j. do konca roka 2006.
V súvislosti s uvedenou skutočnosťou mesto Handlová uzavrelo zmluvu o dielo so Slovenskou energetickou agentúrou (ďalej SEA), ktorej predmetom bolo spracovanie koncepcie v zmysle citovaného paragrafu Zákona o tepelnej energetike. Zároveň zriadilo  pracovnú skupinu, ktorá mala za úlohu spolupracovať so SEA pri vypracovaní koncepcie. Pracovná skupina  zložená z dvoch poslancov mestského zastupiteľstva, prednostky MsÚ, vedúceho oddelenia investičných činností ÚP a ŽP a zástupcu Stavebného úradu pod vedením zástupcu primátora Ing. Podoba zasadala k spracovateľmi predkladanej koncepcií 5 krát. Za účasti autorov
Ing. Jozefa Kováča a Ing. Jaroslava Chocholáčeka  sa mali možnosť v diskusii ako i písomnými pripomienkami vyjadriť k obsahu predkladanej Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Handlová aj zástupcovia dvoch subjektov s povolením na výrobu a rozvod tepla
v katastrálnom území mesta Handlová a to KMET Handlová, a.s.  a 
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.

Hlavnou úlohou tejto koncepcie je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta Handlová a to ako častí sústav na strane výroby a rozvodu, tak aj na strane spotreby tepla. Vypracovaná koncepcia bola predložená na diskusiu verejnosti aj orgánom mesta od 26.9. 2006  do 13.10.2006. Ku koncepcií rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Handlová neboli vznesené žiadne pripomienky. Závery a odporučenia pre rozvoj tepelnej energetiky na území mesta prídu osobne odprezentovať na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 19.10.2006 autori Ing. Jozef Kováč a Ing. Jaroslav Chocholáček.

Spracovala:  Ing. Jarmila Podobová, prednostka MsÚ

 

upresniť

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


202304

Úvodná stránka