Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stratégia Handlová

Zápisnica z prvého stretnutia + návrh SWOT

 Zápisnica zo stretnutia pracovnej skupiny na vytvorenie komunikačnej stratégie Mesta HandlováMiesto a čas konania: 29.6.2006, 13.00 hod.  Malá zasadacia miestnosť MsÚ Handlová

Program :

1. Otvorenie, predstavenie členov.
2. Oboznámenie sa s výstupmi  z PHSR.
3. Brainstorming  na tému ako komunikovať.
4. Zadefinovanie čiastkových úloh.
5. Záver.

Zápis

K bodu 1.
Vzájomné predstavenie členov skupiny s definovaním ich pozície , ktorú oblasť v rámci mesta zastupujú. (Viď zoznam členov pracovnej skupiny)

K bodu 2.
Ing. Jánošová oboznámila zúčastnených o výstupoch z predchádzajúceho obdobia a tvorbe PHSR mesta Handlová počas roku 2005 . Upozornila , že každá s pracovných skupín pomenovala problém komunikácie a preto ako horizontálny cieľ z PHSR, ktorý spája všetky oblasti  je vytvorenie stratégie komunikácie v Meste Handlová  Z analýzy, ktorú  obdržali všetci zúčastnení , si možno vytvoriť predstavu o momentálnej situácii v rámci komunikácie mesto- občan.
Na stretnutí by sme mali dnes určiť víziu a zadefinovať si čiastkové ciele.
Zároveň navrhla prizvať k tvorbe riaditeľku MsK Handlová Mgr. Danielu Mikulášovú

K bodu 3.
Zúčastnení prostredníctvom brianstormingu mali možnosť spontánne sa vyjadrovať k problematike komunikácie v meste, podľa toho ako ju cítia v rámci svojho pôsobenia.
Jednotlivé nápady boli zaznamenané na tabuľu  moderátorom Ing. Jánošovou.

 Viď nižšie

Brainstorming 29.6.2006 – stretnutie pracovnej skupiny - vytvorenie stratégie komunikácie
Množstvo komunikačných kanálov
Snaha mesta využívať komunikačné kanály
Mesto nemá spätnú väzbu od občanov
Zmapovanie organizácií a inštitúcií v meste
Apatia občanov voči inštitúcií
Vytvorenie PHSR
Používanie nevhodnéha jazyka inštitúcií pri komunikácií s občanmi
Nedostatok informovanosti MsÚ a mestských organizácií
Občania nevedia pracovať s informáciami
Rezervy v metodike prieskumoch verejnej mienky
Rezervy  vo vzťahu poslanec občan, MsÚ občan, MsÚ – poslanec, mesto- podnikateľské subjekty, 3tí sektor, mesto - školy, mesto-3tí sektor
Nedostatočná spolupatričnosť občanov k mestu
Absencia osobných stretnutí zástupcov mesta so zástupcami organizácií
Nedôvera subjektov k samospráve a k vytváraniu partnerstiev
Nefungujúce informačné toky vo vzťahu MsÚ - média
Neefektívne využívané komunikačné kanály
Existencia web stránky
Existencia ref. pre marketing a komunikáciu
osveta
Brožúra o činnosti samosprávy
Motivácia občanov k aktivite
Aký má image mesto?
Aké info potrebujú podnikatelia?
Aké info potrebujú občania?
Jednotná symbolika pri vydávaní správ z mesta
Zamestnanci nevedia komunikovať so stránkami

Voľné plynutie nápadov  ohľadom komunikácie v meste je možné využiť na vytvorenie SWOT analýzy ktorá poukáže na silné a slabé stránky spoločnosti (hodnotenie vnútorného prostredia) a príležitosti a ohrození (z vonkajšieho prostredia) z kvalitatívneho hľadiska.

K bodu 4.

Prostredníctvom jednotlivých návrhov bola zadefinovaná vízia komunikácie v meste Handlová v tomto znení:

,,Chceme dosiahnuť, aby mesto Handlová komunikovalo vo vnútri a navonok tak, aby dosiahlo dôveru občanov a inštitúcií, prostredníctvom pravidelnej, včasnej komunikácie, realizovanej dostupnými kanálmi. V Meste Handlová budú mať všetci možnosť efektívnej a partnerskej komunikácie.

Zadefinovanie úloh:
1. Vytvorenie SWOT- a jej distribúcia členom pracovnej skupiny, zorganizovať stretnutie prac skupiny
Z: Paulínyová                                Termín 30.júl.2006
2. Prizvať k tvorbe riaditeľku MsK .
Z: Paulínyová                                 Termín: júl 2006


Zapísala Jana Paulínyová, ref. pre marketing a komunikáciu 29.6.2006


 

Tabuľka silných a slabých stránok mesta Handlová
 Silné stránky Slabé stránky
 • vytvorenie PHSR
 • realizácia akčných plánov v rámci PHSR
 • kvalita WEB stránky - možnosť diskusie, a registrácie
 • vytvorenie pracovnej miesta referenta pre komunikáciu s verejnosťou na MsÚ
 • motivácia k zlepšeniu komunikácie zo strany mesta
 • dodržovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • vytvorenie rozpočtovej položky na účely propagácie mesta
 • mesto má dobre vytvorenú databázu informácií o malých a stredných podnikateľoch
 •  informácie z MsÚ nie sú vysegmentované podľa príjemcov (zlý výber jazyka cieľovej skupiny, média na šírenie informácií)
 • problematická komunikácia- úrad - občan, poslanec - úrad
  o mesto nevie ako vnímajú svoje pôsobenie na MsÚ zamestnanci
 • zamestnanci nevedia ako komunikovať s občanmi
 • nefunkčné informačné toky medzi zamestnancami MsÚ,
 Príležitosti Ohrozenia

 • dobrá spolupráca mesta so školami
 • mesto vlastní regionálnu TV
 • aktivita občianskych združení
 • veľký počet komunikačných kanálov 
 • občania majú stránkové hodiny počas celého týždňa (zrušenie stránkových dní na MsÚ)
 • využívanie jednotnej prezentácie mesta na všetkých úradných tlačivách a oznamoch mesta
 •  o nízky záujem o spoluprácu zo strany občanov
 • zmena politickej klímy –pozastavenie naštartovaných projektov
 • neznalosť postavenia občana v samospráve
 • nefunkčné informačné toky medzi organizáciami mesta
 • problematická komunikácia poslanec – občan
 • občania považujú informácie zo strany mesta za nepotrebné
 • mesto nevie ako ho vnímajú občania


 

upresniť

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


202307

Úvodná stránka