Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stratégia Handlová

Potreba koncepcie-prvé stretnutie

Koncepcia Cestovného ruchu

Východiskom pre vytvorenie Koncepcie Cestovného ruchu boli výstupy z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Handlová.

Z programu vzišli jednotlivé akčné plány, ktoré sa v súčasnej dobe napľňajú.

Zápisnica z pracovného stretnutia zameraného na spracovanie Koncepcie cestovného ruchu 7.6.2006


Miesto konania: Remata, Chata Mladosť
Dátum konania: 7.6.2006
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1) privítanie RSDr. Tomáš Konuš – predseda ZOHD
2) prezentácia doterajších výstupov Ing. Magdaléna Bernátová PhD.
3) Predstavenie návrhov pre získanie podkladov k spracovaniu Koncepcie cestovného ruchu Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.
4) Diskusia
5) Záver


Rokovanie k bodu 1.

Prítomných privítal predseda ZOHD – RSDr. Tomáš Konuš a predstavil všetkých prítomných. Odovzdal slovo Ing. Magdaléne Bernátovej PhD., ktorej úlohou je pomáhať pri rozvoji cestovného ruchu v Handlovskej doline.

Rokovanie k bodu 2.

Ing. Bernátová PhD. oboznámila s procesom tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v meste Handlová, počas ktorého vznikla potreba riešiť oblasť cestovného ruchu v rámci celej Handlovskej doliny. Informovala, že cieľom stretnutia by mala byť dohoda o spoločnom postupe v rozvoji CR a realizácia PHSR mesta, v oblasti CR v kontexte celej Handlovskej doliny
Predstavila výstupy práce pracovnej skupiny zameranej na príťažlivosť mesta so zameraním na rozvoj cestovného ruchu, ktoré sú vstupmi pre Koncepciu CR. Vyzvala prítomných, aby vyjadrili vlastné očakávania od stretnutia.
Očakávania: RSDr. Tomáš Konuš - spracovanie koncepcie s prihliadnutím na danosti regiónu za spolupráce so všetkými subjektmi pôsobiacimi v CR. Ľudovít Vojtko – podieľať sa na spolupráci , vytvoriť vhodné podmienky , informoval o novom salaši v obci Lipník. Ing. Emil Trgiňa – informoval o spracovanej analýze za MR zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia, je dôležité hľadať prednosti – silné stránky. Jozef Šalátek – poukázal na dôležité prepojenie Rematy s okolím ako i možnosť nadviazania spolupráce a získanie lepšej predstavy. Jozef Pekár – zopakoval, že je dôležité stavať na prírodných danostiach regiónu. Hilda Radovská – Karpatsko – nemecký spolok – organizácia prispieva k CR, vytvorená pamätná izba. Mgr. Jarmila Žišková –DK Handlová – súčasťou CR je aj kultúra, je dôležité poskytovať návštevníkom komplexný obraz. Ján Procner – skonštatoval, že nevieme ponúknuť to, čo máme, nevyužívanie jestvujúceho potenciálu a už vytvorených atraktivít, očakáva nadviazanie spolupráce, vytvorenie komplexnej ponuky pre turistov. Imrich Izák – turistický oddiel sa dlhé roky podieľa na rozvoji cestovného uchu, organizuje podujatia, zájazdy a výlety, očakáva spoluprácu. Arpád Koszta – očakáva spropagovanie atraktivít , napr. jaskynné systémy, vytvorenie náučných chodníkov. Erika Jonasová – očakáva nadviazanie a prehĺbenie spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na rozvoji CR a vytvorenie komplexnej ponuky pre turistov. Ing. Rudolf Podoba – oblasť cestovného ruchu je dôležitá. Je potrebné vytvorenie dokumentu, ktorý povie všetko o ponuke. Zariadenia musia mať komplexnú ponuku, aby sme naplnili strategický cieľ 2, prioritu 2.2. a opatrenia 2.2.2. a 2.2.3. Ing. Jarmila Podobová –ponúka vytvorenie trvalého partnerstva a mesto sa bude pre jeho rozvoj snažiť vytvárať podmienky. Jozef Miština – informoval o doterajšej propagácii lokality Remata, jednak tlačené materiály, akcie formou médií. Oboznámil prítomných so stavom tunela, ktorý je vstupnou bránou do oblasti Remata. Očakáva hlavne spoluprácu . Ing. Miroslav Kratka- zvýšiť obsadenosť, rozšírenie ponuky služieb, vyjadril presvedčenie, že čím viac atrakcií , tým viac turistov. Patrik Turčan – chce sa dozvedieť, čo sa v oblasti CR, chce dosiahnúť, aby sa ľudia vracali späť do Handlovej. Stanislav Blaho – navrhol, že netreba vypracovávať drahé materiály, pre začiatok by stačil materiál s ponukou atrakcií vo fólii vyvesený v každom zariadení. Ing. Magdaléna Bernátová PhD. očakáva nadviazanie spolupráce a efektívne diskusie, v ktorých ponúka pomoc.

Rokovanie k bodu 3.
PHSR je východiskovým dokumentom pri spracovávaní Koncepcie rozvoja CR, ktorý by mal byť riešený v rámci mikroregiónu. Našim cieľom je vytvoriť atraktívnu ponuku pre turistova zabezpečiť spoločnú propagáciu. Preto je nevyhnutný marketingový prístup a potrebujeme vedieť:
1) čo ponúkame...Podujatia ... Poznávanie ... Zábava ... Relaxácia ... Zdravie... Zimné športy ... Letné športy ... Kultúra ... Turistika ... Dobrodružstvo .... Hudba ... Pokoj ... Poznanie nových ľudí ... Objavovanie starej kultúry ... Hľadanie vlastných koreňov ... Biznis... Ubytovanie ... Stravovanie ... Informácie ...,
2) aká by mohla byť ponuka – čo je magnetom pre návštevníkov...
3) akí sú naši zákazníci - Mladí? Starší? Rodiny? .....,Individuálni? Skupiny?
4) prečo prichádzajú - Za kultúrou? Za športom? ......,Za oddychom? Za zdravím? ......
5) kto sú - Slováci? Maďari? Poliaci? Japonci? ...

Čo môžme urobiť dnes?
• Dohoda o spolupráci.
• Forma prieskumu
• Distribúcia a zber dotazníkov
• Vyhodnotenie dotazníkov
• Využitie výsledkov
• Plán na spočítanie návštevníkov za rok
• Dohoda o ďalších krokoch

Forma prieskumu: dotazník
Distribúcia – ubytovacie a stravovanie zariadenia, novinové stánky, podujatia ( + anketári ), plaváreň, spoločenské organizácie, ...
Prieskum bude prebiehať do konca augusta – potom zozbieranie dotazníkov a vyhodnotenie, priebežne aj počas jesene. Dotazníky budú pripravené v jazykových mutáciách – angličtina, nemčina, poľština. V prípade potreby na zimné obdobie prispôsobenie a doplnenie otázok. Motivácia – v réžii zariadenia ( napr. kupón, zľava, ....). Formát dotazníkov A5.

Rokovanie k bodu 4.
Počas diskusie boli upravené jednotlivé otázky dotazníka. Definitívna verzia je prílohou zápisnice.
Z diskusie vyplynuli otázky a úlohy na ďalšie stretnutie :
Otázky: Čo chceme spraviť pre CR? Čo tu máme dnes?
Úlohy:
1) vypracovať zoznamy podujatí, aktivít, produktov – každý za svoju organizáciu, termín 19.6.2006, zodp. každá organizácia
2) doniesť podklady k propagačným materiálom za svoju organizáciu - každý za svoju organizáciu, termín 19.6.2006, zodp. každá organizácia
3) Spísať možnosti , čo tu máme- zodp. všetci, termín 19.6.2006
4) Preštudovať výstupy z PHSR za oblasť CR- zodp. všetci, termín 19.6.2006
5) Pripraviť definitívnu verziu dotazníkov – zodp. Jonasová, Paulíniová, Bernátová
6) Zabezpečiť tlač dotazníkov – vo vlastnej réžii – asi najlacnejšie, alebo zistíme cenovú ponuku – počet ks .

Rokovanie k bodu 5.
Všetky zainteresované subjekty sa zhodli na tom, že je potrebná vzájomná komunikácia a spolupráca pri rozvoji CR v Handlovskej doline.
Všetkým prítomným poďakoval predseda ZODH.
Termín ďalšieho stretnutia: 19.6.2006 o 13,00 hod. Obecný úrad Ráztočno
 

upresniť

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


202325

Úvodná stránka