Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Stratégia Handlová

Koncepcia školstva

Koncepcia školstva

Kvalitné vzdelanie je rozhodujúcim zdrojom budúceho rozvoja, prosperity a konkurencieschopnosti SR.

Žiaľ, zatiaľ vzdelanie u nás je do značnej miery skrytým a nevyužitým kapitálom.“ (voľne Milénium str. 14)
Rozvoj technológií, nástup informačnej spoločnosti, globalizácia ekonomiky, premeny trhu práce a vstup Slovenska do krajín Európskej únie zdôrazňujú význam vzdelávania, výchovy a učenia.
Problematika výchovy a vzdelávania je v súčasnosti riešená v niekoľkých koncepčných materiáloch Ministerstva školstva SR. Medzi tie najdôležitejšie patrí Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov (neoficiálne "MILÉNIUM").
Tento celoštátny záväzný dokument je základnou platformou, z ktorej sme vychádzali pri vypracovaní Koncepcie školskej politiky Mesta Handlová. Určenie cieľov pre rozvoj školstva v Handlovej predpokladá aj poznanie úrovne výchovy a vzdelávania v našom meste, poznanie silných a slabých stránok škôl a školských zariadení, príležitostí a ohrození.
Ďalším podnetom na vypracovanie koncepcie školstva v Handlovej je prechod kompetencií v oblasti školstva na samosprávu.
Každá koncepcia predstavuje určité nasmerovanie, aby sa práca všetkých zainteresovaných uberala približne k rovnakým, všeobecne a odborne uznávaným cieľom. Na druhej strane v súlade s moderným chápaním strategického plánovania a riadenia, je otvoreným živým dokumentom, ktorý sa mení a upravuje podľa meniacej sa skutočnosti.
Každý koncepčný materiál je postavený na dvoch pilieroch – vízia (koncepcia, program) a zdroje (ľudia, financie). Rozvoj regionálneho školstva v Handlovej je silne limitovaný nedostatkom finančných zdrojov. Pre vytvorenie podmienok na jeho rozvoj je potrebná nielen jasná vízia, ale aj prijatie opatrení na efektívne využívanie obmedzených finančných zdrojov tak, aby sa naplnila vízia pre oblasť ľudských zdrojov, sformulovaná pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová:

V Handlovej bude „učiaca sa spoločnosť“ – všetci sa budú chcieť vzdelávať.
Ľudia budú vybavení kľúčovými zručnosťami, aby boli pripravení na život a prácu v spoločnosti, v prospech seba a spoločnosti.

Vypracovaním a schválením koncepcie súčasne eliminujeme jednu zo slabých stránok nášho mesta, t.j. absencia vymedzenia priorít mesta v oblasti školstva a rozvoja ľudských zdrojov.

„Koncepcia školskej politiky Mesta Handlová“

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej na svojom 30.zasadnutí dňa

27.apríla 2006
uznesením č. 903 schválilo dokument „Koncepcia školskej politiky Mesta Handlová“ v predloženom rozsahu.


Kontakt: skolskyurad@handlova.sk

 Zaujímavé informácie pre Vás na stránke Moderna škola


Schválený dokument nájdete v súbore na stiahnutie. 

upresniť

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


200865

Úvodná stránka